Włóczykij

Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży "Włóczykij"

- 14. Ekstremalny Rajd na Orientację Włóczykij Trip Extreme

sobota 26.03.2022 godz. 13:00

14. edycja jednego z najpopularniejszych długodystansowych rajdów na orientację w Polsce odbędzie się z soboty na niedzielę z 26 na 27 marca 2022. Zawodnicy wystartują na trzech trasach pieszych: rodzinna 10 km, 25 km, 50 km.

ZAPISY ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE!

REGULAMIN RAJDU

ORGANIZATORZY:
- Nieformalna Grupa Biegowa Gryf-InO Team
- Gryfiński Dom Kultury
- Gmina Gryfino
- North Team

BAZA RAJDU
Hala Sportowa w Gryfinie, ul. Parkowa 1A. Baza rajdu czynna będzie od godz. 13:00 w dniu 26.03.2022 (sobota) do godz. 9:30 w dniu 27.03.2022 (niedziela).

INFORMACJE OGÓLNE
1.Włóczykij Trip Extreme to ekstremalny rajd na orientację o charakterze sportowo-turystycznym, który odbywa się na trzech trasach pieszych: rodzinna 10 km, 25 km i 50 km.

2. Celami rajdu są:
- sprawdzenie granic wytrzymałości oraz odporności psychicznej;
- popularyzacja eksploracji w nietypowych warunkach jako niekonwencjonalnego sposobu spędzania wolnego czasu;
- integracja środowiska ludzi o podobnych zainteresowaniach;
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem oraz orientacji w terenie;
- rozrywka, zabawa;
- promocja gminy Gryfino i Doliny Dolnej Odry;

GŁÓWNE ZASADY
3. Główną zasadą rajdu jest, aby:
- na trasie rodzinnej 10 km w limicie czasowym 3 godzin,
- trasie 25 km w limicie czasowym 8 godzin,
- trasie 50 km w limicie czasowym 13 godzin + 30 minut limit spóźnień.
pokonać całość wyłącznie pieszo i zaliczyć jak największą ilość punktów kontrolnych.

4. Rajd rozpocznie się 26.03.2022 (sobota):
- o godz. 16:00 dla zawodników startujących na trasie rodzinnej 10 km,
- o godz. 17:30 dla zawodników startujących na trasie 50 km,
- o godz. 19:00 dla zawodników startujących na trasie 25 km.
Zameldowanie musi odbyć się przed startem najpóźniej:
- do godz. 15:30 (trasa rodzinna 10 km),
- do godz. 17:00 (trasa 50 km),
- do godz. 18:30 (trasa 25 km).


5. Na trasie przewidziany jest jeden przystanek w trakcie którego można skorzystać z przywileju zatrzymania czasu (tylko trasy 25 km i 50 km). Przywilej zatrzymania czasu na punkcie stop obowiązuje przez 20 minut / 40 minut (w zależności od dystansu). Na punkcie stop będzie znajdował się również punkt kontrolny, punkt ten jest OBOWIĄZKOWY do zaliczenia bez względu na porę przybycia na niego. Punkt stop będzie czynny od godz. 20:30 w sobotę 26.03.2022 do godz. 2:00 w niedzielę 27.03.2022. Po tym czasie dostępny będzie wyłącznie punkt kontrolny i nie będzie można skorzystać z przywileju zatrzymania czasu oraz spożycia posiłku.

6. Wydawanie map dla uczestników na starcie nastąpi tuż przed godziną startu.

7. Organizatorzy na starcie dostarczają kserokopię mapy topograficznej (skala minimum 1:50000) z zaznaczonymi punktami kontrolnymi. Używanie wszelkich innych map niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione i grozi dyskwalifikacją uczestnika. Dyskwalifikacją grozi również używanie GPS w celach innych niż zapis śladu trasy, a także telefonów komórkowych w celach ułatwiających pokonywanie trasy.

8. Uczestnicy mogą zaliczać punkty kontrolne w dowolnej kolejności.

9. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego punktu kontrolnego w przedziale czasowym przewidzianym przez organizatorów oraz zameldowanie się na mecie.

10. O miejscu w klasyfikacji uczestnika decyduje:
- w pierwszej kolejności ilość zaliczonych punktów kontrolnych i dotarcie do mety w limicie czasu,
- w drugiej kolejności, przy spełnieniu przez min. dwóch zawodników pierwszego warunku, decyduje najkrótszy czas dotarcia do mety.
Każdy zdobyty punkt kontrolny = 10 pp (punkt przeliczeniowy) lub 20 pp (za zaliczenie punktu bonusowego). Po przekroczeniu limitu czasowego dla trasy rodzinnej 10 km i trasy 25 km naliczane będą punkty karne - każde 3 minuty = minus 1 pp. Po przekroczeniu limitu czasowego dla trasy 50 km naliczane będą punkty karne w ramach limitu spóźnień (30 minut) - każda 1 minuta = minus 1 pp, natomiast po przekroczeniu limitu spóźnień następuje dyskwalifikacja.

11. Organizator przygotował następujące kategorie, które zostaną nagrodzone:
- najlepszy mężczyzna na 50 km,
- najlepsza kobieta na 50 km,
- najlepszy mieszkaniec gminy Gryfino na 50 km,
- najlepsza mieszkanka gminy Gryfino na 50 km,
- najlepszy mężczyzna na 25 km,
- najlepsza kobieta na 25 km,
- najlepszy mieszkaniec gminy Gryfino na 25 km,
- najlepsza mieszkanka gminy Gryfino na 25 km.
UWAGA! Nie przewidujemy dublowania nagród, tzn. jeśli najlepszym zawodnikiem na danym dystansie będzie jednocześnie mieszkaniec gminy Gryfino, to nie otrzymuje on nagrody dla mieszkańca gminy. Nagroda ta przechodzi na następnego w kolejności mieszkańca gminy Gryfino.
W przypadku zajęcia miejsc premiowanych nagrodami przez więcej niż jednego zawodnika organizator nie uznaje klasyfikacji ex aequo. W takiej sytuacji zawodnicy sami między sobą wybierają zwycięzcę, lub w przypadku braku porozumienia następuje losowanie.

12. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po rajdzie do godziny 9:00 dnia 27.03.2022 (niedziela) w bazie rajdu. Odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa. Osoby, które nie odmeldują się, zostaną zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do kolejnych edycji imprezy. Odmeldowanie może odbyć się telefonicznie, jeśli uczestnik nie zamierza wracać na metę.

13. Aby przebycie danej trasy było zakwalifikowane uczestnicy nie mogą korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.

14. Organizatorzy rajdu zapewniają na punkcie stop oraz mecie gorące napoje, posiłek i ciepłą salę do odpoczynku. Śpiwór i karimata we własnym zakresie. UWAGA! Należy posiadać obuwie zamienne, w przeciwnym razie nie będzie można skorzystać z noclegu na płycie hali.

15. Organizatorzy rajdu nie zapewniają noclegu w przeddzień rajdu.

16. Poruszanie się na trasie rajdu z psem jest dozwolone. Można też zabrać chomika i papużkę.


PUNKTY KONTROLNE
17. Punkt kontrolny w terenie oznaczony jest lampionami posiadającym własny numer. Mogą być umieszczone punkty mylne. Przy niektórych punktach mogą znajdować się sędziowie.

18. Na trasie umieszczonych zostanie kilka punktów bonusowych. Będą one znajdować się w trudno dostępnych miejscach i zdobycie ich będzie wymagać większego wysiłku, ale liczony będzie razy 2. Punkt bonusowy będzie miał numer oznaczony dodatkowo literką B.
Przykład. Przy leśnej drodze na drzewie umieszczony został punkt o numerze 3, ale 100-150 metrów od niego, na brzegu leśnego jeziorka, znajduje się punkt bonusowy o numerze 4B, liczony razy 2. Dojście do niego jednak wymagać będzie przejścia przez strumień o głębokości np. do połowy łydki. Musimy zdecydować czy zaliczamy trudny punkt za podwójną stawkę, czy na spokojnie i bez stresu podbijamy punkt łatwy. Możemy tylko jeden z tych dwóch. Nie można będzie podbić obu punktów.

19. Warunkiem potwierdzenia obecności na punkcie kontrolnym będzie zaznaczenie kasownikiem, pieczątką lub wycięcie specjalnymi nożyczkami (będą znajdować się one na punktach kontrolnych) odpowiedniego pola karty startowej dla danego punktu kontrolnego.

ZGŁOSZENIA, WPISOWE, ŚWIADCZENIA
20. Zgłoszenia do rajdu będą przyjmowane od wtorku 22 lutego 2022 w formie wysłania na adres e-mail: gryfinoteam@gmail.com danych:
- imię i nazwisko,
- dystans,
- miejsce zamieszkania,
- data urodzenia,
- telefon kontaktowy (w przypadku drużyny dane wszystkich uczestników, wystarczy zgłoszenie wszystkich w jednym e-mailu).
Na starcie każdy z zawodników będzie zobowiązany do podpisania deklaracji odpowiedzialności. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu. Każdy z uczestników może wziąć udział tylko na jednym dystansie.

21. W rajdzie nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 15 roku życia (nie dotyczy trasy rodzinnej 10 km). Osoby niepełnoletnie w wieku 15-17 lat (na trasie rodzinnej 10 km osoby niepełnoletnie także poniżej 15 roku życia) startują i uczestniczą w rajdzie tylko pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten jest odnotowywany w karcie zgłoszeniowej, a każdy opiekun podpisuje stosowny dokument w tej sprawie.

22. Wpisowe:
- rodzinne 10 km - 40,00 zł od drużyny (od 2 do 5 osób w drużynie),
- 25 km - 50,00 zł,
- 50 km - 45,00 zł

23. Uwaga! Termin zgłoszeń upływa 20.03.2022 (niedziela), przy czym należy się liczyć z tym, że w przypadku dużej ilości zgłoszeń nabór zostanie zamknięty wcześniej. Liczba uczestników jest ograniczona. Limity zawodników:
- rodzinne 10 km - 20 drużyn (od 2 do 5 osób w drużynie),
- 25 km - 250 osób,
- 50 km - 250 osób.

24. Warunkiem startu jest uiszczenie wpisowego do dnia 21.03.2022 (poniedziałek), godz. 12:00. Nie ma możliwości zwrotu opłaconego wpisowego oraz przeniesienia numeru startowego na inną osobę. Zwrot wpisowego (w zależności od poniesionych już kosztów przez organizatora) następuje po odwołaniu wydarzenia przez organizatora. Zmiana daty rajdu, niezależna od organizatora, nie jest równoznaczna z odwołaniem wydarzenia. Skrócenie lub odwołanie rajdu w czasie jego trwania z powodu zagrażających zdrowiu i życiu warunków atmosferycznych nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego.

25. Świadczenia startowe:
- mapa i karta startowa,
- obsługa medyczna podczas trwania rajdu,
- obsługa fotograficzna podczas trwania rajdu,
- szatnia, prysznice, toalety w bazie rajdu,
- nocleg w bazie rajdu (należy posiadać własny śpiwór i karimatę) - UWAGA! Należy posiadać obuwie zamienne, w przeciwnym razie nie będzie można skorzystać z nocleg na płycie hali.
- wrzątek do celów spożywczych w bazie rajdu,
- ciepłe posiłki na punkcie stop i na mecie rajdu,
- medal dla każdego zawodnika / drużyny, która zamelduje się na mecie,
- nagrody w miarę napływu świadczeń.

RODO, ZGODY
26. Każda osoba, która zgłasza swój udział w Rajdzie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO; Dz. U. Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1; Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)), umieszczenie swojego imienia i nazwiska na liście startowej oraz wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych (np. relacje prasowe).

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
27. W związku z epidemią SARS-COV2, na terenie biura zawodów oraz punktu stop należy nosić maseczkę zasłaniającą nos i usta, a przed wejściem do ww. pomieszczeń należy zdezynfekować ręce.

28. Organizatorzy nie zapewniają obowiązkowego transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania danej trasy, aczkolwiek w miarę możliwości mogą pomóc i odtransportować uczestników do bazy. Pomoc dotyczy przede wszystkim sytuacji kryzysowych, kontuzji itd.

29. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Organizator nie odpowiada za straty poniesione i spowodowane przez uczestników.

30. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego (w tym posiadania elementów odblaskowych w widocznym miejscu) oraz p-poż.

31.Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz wszelkich używek psychoaktywnych.

32. Wszyscy uczestnicy obowiązkowo zobowiązani są do posiadana dowodu tożsamości, naładowanego telefonu komórkowego oraz latarki z zestawem baterii do zmiany.

33. W rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed rajdem.

34. Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika rajdu, z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas rajdu oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

35. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.

36. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem danej trasy rajdu.

37. Organizator nie odpowiada za straty poniesione i spowodowane przez uczestników.

38. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

39. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

40. Wszelkie pytania i uwagi odnośnie rajdu prosimy kierować na adres e-mail gryfinoteam@gmail.com

» powrót «
Wyniki Włóczykij Trip Extreme Zamów karnet Zamw bilet jednodniowy Zamów bilet na Bal Włóczykija (polsko - ukraiskie spotkanie integracyjne) Zamów bilet na Bal Włóczykija (polsko - ukraiskie spotkanie integracyjne) - z karnetem Zamów bilet na koncert Sneaky Jesus Zamów bilet na koncert Sneaky Jesus (z karnetem) Zamów bilet na wycieczke do Myliborza Zamów bilet na wycieczke do Myliborza (z karnetem)

Archiwum

15. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij14. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij13. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij12. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij11. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij10. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij9. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij8. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij7. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij6. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij5. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij4. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij3. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij2. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij1. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij

Kontakt

Spiritus Movens - Przemek Lewandowski - fluxoplazma@gmail.com
Biuro festiwalu - Gryfiński Dom Kultury - sekretariat@gdk.com.pl

Dołącz do nas Włóczykij na FB

Projektowanie stron internetowych - kostek.net