Włóczykij

Bilety / karnety / opłaty startowe ...

15. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży "Włóczykij"

REGULAMIN

WŁÓCZYKIJ TRIP EXTREME 2018

START:
50 km - 3 marca 2018, godz. 16.00, Gryfino
25 km - 3 marca 2018, godz. 17.30, Gryfino

BAZA RAJDU:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich (byłe Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich), ul. Iwaszkiewicza 70, Gryfino

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Włóczykij Trip Extreme to ekstremalny rajd na orientację o charakterze sportowo-turystycznym, który odbywa się na dwóch trasach: 25 km i 50 km.
2. Celami rajdu są:
- sprawdzenie granic wytrzymałości oraz odporności psychicznej;
- popularyzacja eksploracji w nietypowych warunkach jako niekonwencjonalnego sposobu spędzania wolnego czasu;
- integracja środowiska ludzi o podobnych zainteresowaniach;
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i orientacji w terenie;
- rozrywka, zabawa itp.;
- promocja Powiatu Gryfińskiego, Doliny Dolnej Odry i okolic;

II. GŁÓWNE ZASADY
3. Główną zasadą rajdu jest to, aby na Trasie Pieszej 25 km, w limicie czasowym 8 godzin, pokonać pieszo całą trasę i zaliczyć jak większą ilość Punktów Kontrolnych. Główną zasadą na Trasie Pieszej 50 km jest to, aby w limicie czasowym 13 godzin, pokonać pieszo cała trasę i zaliczyć jak największą ilość Punktów Kontrolnych.
4. Rajd rozpoczyna się 3 marca 2018 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich (byłe Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich), na ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie, o godz. 16.00 (dla zawodników startujących na 50 km) i o godz. 17.30 (dla zawodników startujących na 25 km). Zameldowanie musi odbyć się przed startem najpóźniej do godz. 15.30 (trasa 50 km) oraz do godz. 17.00 (trasa 25 km). Baza rajdu czynna będzie od godziny 12.00
5. Na trasie przewidziany jest jeden przystanek, w trakcie, którego można skorzystać z przywileju zatrzymania czasu. Przywilej zatrzymania czasu na PUNKCIE STOP obowiązuje przez maksymalnie 1 godzinę (dla trasy 50 km) i 30 minut (dla trasy 25 km). Na PUNKCIE STOP będzie znajdował się również PUNKT KONTROLNY. PUNKT STOP będzie czynny do godz. 1.00 (rano) - 4 marca. Po tym czasie dostępny będzie wyłącznie PUNKT KONTROLNY i nie będzie można skorzystać z przywileju zatrzymania czasu.
6. Wydawanie map dla uczestników na starcie nastąpi tuż przed godziną startu uczestników.
7. Organizatorzy na starcie dostarczają kserokopię mapy topograficznej (skala minimum 1:50 000) z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi. Używanie wszelkich innych map niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione i grozi dyskwalifikacją uczestnika. Dyskwalifikacją grozi również używanie GPS w celach innych niż zapis śladu trasy, a także telefonów komórkowych w celach ułatwiających pokonywanie trasy.
8. Uczestnicy mogą zaliczać Punkty Kontrolne w dowolnej kolejności.
9. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego Punktu Kontrolnego w przedziale czasowym przewidzianym przez organizatorów oraz zameldowanie się na mecie.
10. O miejscu w klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje ilość zaliczonych Punktów Kontrolnych i dotarcie do mety w limicie czasowym. W drugiej kolejności decyduje najkrótszy czas przejścia do mety. Każdy zdobyty Punkt Kontrolny = 10 pkt. Po przekroczeniu limitu czasowego naliczane będą punkty karne - każde 5 minut = minus 1 pkt.
11. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie do godziny 6.00 (dnia 4 marca) w bazie rajdu czyli w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich (byłe Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich), ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie. Odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa. Osoby, które nie odmeldują się, zostaną zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do kolejnych edycji imprezy.
12. Aby przebycie danej trasy było zakwalifikowane uczestnicy nie mogą korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.
13. Organizatorzy rajdu zapewniają na PUNKCIE STOP oraz MECIE gorące napoje i ciepłą salę do odpoczynku. Śpiwór i karimata we własnym zakresie. Na Mecie znajdować się będzie również prysznic.
14. Organizatorzy rajdu nie zapewniają noclegu w przeddzień rajdu.
15. Poruszanie się na trasie rajdu z psem jest dozwolone, ale w związku z tym, że zawodnicy są dowożeni na miejsce startu autobusami, nie ma możliwości, aby zwierzęta przewozić wspólnie z zawodnikami.
16. Dozwolone jest aby do autobusu zabrać chomika lub papużkę.

III. ZGŁOSZENIA, WPISOWE, INFORMACJE
17. Zgłoszenia do rajdu będą przyjmowane do 26 lutego 2018 za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie: www.wloczykij.com. Każda osoba, która zgłasza swój udział w rajdzie poprzez formularz internetowy, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). Po zarejestrowaniu się przez formularz uczestnik utrzymuje e-maila zwrotnego z informacją dotyczącą płatności. Po zarejestrowaniu wpłaty na koncie organizatora uczestnik otrzyma e-maila z potwierdzeniem udziału w rajdzie. Na starcie każdy z zawodników będzie zobowiązany do podpisania deklaracji odpowiedzialności.
18. Wszelkie pytania i uwagi odnośnie rajdu prosimy kierować na adres: wloczykij@gdk.com.pl
19. Uwaga!!! Termin zgłoszeń upływa 26 lutego 2018, przy czym należy się liczyć z tym, że w przypadku dużej ilości zgłoszeń nabór zostanie zamknięty wcześniej. Liczba uczestników jest ograniczona, a warunkiem zaklasyfikowania się jest uiszczenie opłaty.
20. Warunkiem startu będzie uiszczenie opłaty w kwocie 40 zł do dnia 26 lutego 2018, godz. 12.00. Pieniądze należy wpłaca na konto Gryfińskiego Domu Kultury (numer konta podany zostanie w mailu zwrotnym po wypełnieniu formularza). Nie ma możliwości zwrotu opłaconego wpisowego oraz przeniesienia numeru startowego na inną osobę.
21. Świadczenia startowe:
- mapa i karta startowa,
- numer startowy,
- szatnia, toalety i prysznice w bazie Rajdu,
- nocleg w ciepłej sali (należy posiadać własny śpiwór i karimatę)
- wrzątek do celów spożywczych w bazie rajdu,
- ciepłe posiłki (m.in. zupa, herbata, kawa) w Punkcie Stop i na mecie rajdu.
22. Dla najlepszych zawodników startujących w rajdzie przewidziane będą nagrody:
Na dystansie 50 km: I miejsce - 1000 zł, II miejsce - 500 zł, III miejsce - 300 zł,
Na dystansie 25 km: I miejsce - 800 zł, II miejsce - 300 zł, III miejsce - 200 zł.
W przypadku zajęcia miejsc ex aequo nagrody sumują się i są rozdzielane pomiędzy zawodnikami, np. na 1 miejscu zawody ukończyło trzech zawodników, wtedy nagroda z 1, 2 i 3 miejsca jest sumowana i dzielona przez 3. W tym przypadku kolejna osoba na mecie zajmuje miejsce 4.


IV. PUNKTY KONTROLNE
23. Punkt Kontrolny w terenie oznaczony jest lampionami posiadającym własny numer. Przy niektórych punktach mogą znajdować się sędziowie a także Punkty Mylne.
24. Warunkiem potwierdzenia obecności na Punkcie Kontrolnym będzie zaznaczenie kasownikiem, pieczątką lub wycięcie specjalnymi nożyczkami (będą znajdować się one na Punktach Kontrolnych) odpowiedniego pola karty startowej dla danego Punktu Kontrolnego.

V. BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
25. Organizatorzy nie zapewniają obowiązkowego transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania danej trasy, aczkolwiek w miarę możliwości mogą pomoc i odtransportować uczestników do bazy. Pomoc dotyczy przede wszystkim sytuacji kryzysowych jak brak możliwości dalszego kontynuowania zawodów spowodowanych kontuzją itp.
26. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Organizator nie odpowiada za straty poniesione i spowodowane przez uczestników.
27. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz p-poż.
28. Wszyscy uczestnicy obowiązkowo zobowiązani są do posiadana dowodu tożsamości, telefonu komórkowego oraz latarki z zestawem baterii do zmiany.
29. W rajdzie nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 15 lat. Osoby niepełnoletnie w wieku 15-17 lat startują i uczestniczą w Rajdzie tylko pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten jest odnotowywany w karcie zgłoszeniowej, a każdy opiekun popisuje stosowny dokument w tej sprawie.
30. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem.
31. Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu, z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas Rajdu oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
32. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
33. Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Rajdu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883).
34. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem danej trasy Rajdu.
35. Organizator nie odpowiada za straty poniesione i spowodowane przez uczestników.
36. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
37. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Archiwum

14. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij13. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij12. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij11. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij10. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij9. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij8. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij7. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij6. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij5. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij4. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij3. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij2. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij1. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij

Kontakt

Spiritus Movens - Przemek Lewandowski - fluxoplazma@gmail.com
Biuro festiwalu - Gryfiński Dom Kultury - sekretariat@gdk.com.pl

Dołącz do nas Włóczykij na FB

Projektowanie stron internetowych - kostek.net